• Algemene voorwaarden BoekenTijd!

Artikel 1
Aanbiedingen geschieden door BOEKENTIJD, Straatweg 66t, 3621 BR, Breukelen.

Artikel 2
De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum, behalve indien aanpassing op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.

Artikel 3
Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 4
Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

Artikel 5
Een aantal van de artikelen wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 6
Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs. Dit zal niet plaatsvinden voor door u bestelde boeken, e-books, luisterboekendownloads, dvd’s, CD’s of software.

Artikel 7
U beschikt over een zichttermijn van 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling betreffende boeken. Wenst u van de zichttermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons terug te sturen: Antwoordnummer 4275, 3600 XB Breukelen. Voor audio- en video-opnames waarvan u de verzegeling verbroken heeft en in alle gevallen van e-books en luisterboeken (downloadlink en bestand), beschikt u niet over een zichttermijn. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden.

Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zullen wij, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-books.

Artikel 8
De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

Artikel 9
Voor iedere bestelling worden kosten voor handling, verpakking en verzending in rekening gebracht. Dit wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Bij deelleveringen worden deze kosten slechts éénmaal in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Het vervoer geschiedt voor ons risico. Voor e-books en luisterboekendownloads is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 10
We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.

Artikel 11

  • Geleverde goederen (inclusief e-books en luisterboekendownloads) dienen direct betaald te worden.
  • BOEKENTIJD kan een klant in de gelegenheid stellen om geleverde goederen, die een door BOEKENTIJD te bepalen bedrag te boven gaan, in termijnen te betalen. Deze termijnen worden schriftelijk door BOEKENTIJD opgegeven.
  • Indien BOEKENTIJD, na het verstrijken van de betalingstermijn, de klant aanmaant tot betalen, wordt de vordering verhoogd met een bedrag aan administratiekosten.
  • BOEKENTIJD heeft het recht om na sommatie over haar vordering de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen.
  • Indien BOEKENTIJD haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van BOEKENTIJD met een minimum van € 35,-.
  • De na sommatie door het lid verrichte betalingen worden achtereenvolgens in mindering gebracht op de verschuldigde rente, kosten en hoofdsom.

Artikel 12
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

Artikel 13
Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 14
Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen of die van zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.

Artikel 15
Op de overeenkomsten tussen BOEKENTIJD en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

  • Winkelmandje